نحوه محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری

درخواست حذف این مطلب
نحوه محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری باید بدانیم اکثر قریب به اتفاق کاغذ دیواریهای موجود در بازار عرض 50 سانتیمتر در طول 10 متر را دارا می باشند و برای محاسبه تعداد رول مورد نیاز اگر ارتفاع دیوار بیش از دو متر و 50 سانتیمتر است کافی است طول دیوار را بر 5/1 تقسیم نمایید تا تعداد رول مورد نیاز بدست آید و اگر ارتفاع دیوار کمتر از دو متر و 50 سانتیمتر باشد باید طول دیوار را بر 10/2 تقسیم نمود تا تعداد رول مورد نیاز به دست آید. برای محاسبه دقیق تر رولهای مورد نیاز کاغذ دیواری در ابعاد مختلف می توانید با کارشناسان دکوراسیون بومرنگ تماس حاصل فرمائید.